Regulamin

1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 

 1. Sklep dostępny pod adresem internetowym www.kindnotestudio.com prowadzony jest przez Pawła Milewskiego, posiadającego działalność gospodarczą pod nazwą PM CREATIVE Paweł Milewski, zarejestrowaną w Kędzierówce przy ul. Brzozowa Polana 12/1, 05-540 Kędzierówka, NIP: 739 354 15 86 (dalej jako „Sprzedawca”), prowadzi sprzedaż detaliczną zaproszeń ślubnych i papeterii za pośrednictwem sieci Internet. Siedziba firmy mieści się w Kędzierówce przy ul. Brzozowa Polana 12/1, 05-540 Kędzierówka.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2. DEFINICJE

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PM CREATIVE Paweł Milewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 739 354 15 86.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kindnotestudio.com
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3. KONTAKT ZE SKLEPEM

 

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kindnotestudio.com
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48607895110
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

4. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

5. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zapłać”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

7. DOSTAWA I METODY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka kurierska
 • Przesyłka kurierska pobraniowa
 • Przesyłka paczkomatem.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność za pobraniem
 • Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne poprzez serwis Przelewy24.pl
      3.   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro SA.

  

8. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem 6 Regulaminu.
 2. Realizacja Umowy sprzedaży następuje w ciągu 7-14 dni roboczych liczonych od momentu akceptacji projektu zaproszeń i wysłania listy gości do zamawianych Produktów przez Klienta.
 3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, chyba, że zostanie to inaczej ustalone z Klientem.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Przedmiotem Umowy są rzeczy „nieprefabrykowane” wyprodukowane według specyfikacji przedstawionej przez Konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. Dla rzeczy personalizowanych, wyprodukowanych na specjalne zamówienie Klienta prawo przewiduje brak możliwości odstąpienia od umowy. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeby.

 

10. REKLAMACJA

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, może złożyć Sprzedającemu oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. W przypadku ujawnienia wady lub uszkodzenia towaru kupujący powinien skontaktować się ze sprzedającym oraz złożyć pisemną reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, do której sprzedający ustosunkuje się pisemnie w przeciągu 14 dni roboczych.
 5. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne nieznaczne różnice w kolorystyce pomiędzy oglądanym na monitorze projektem a gotowym wydrukiem. Różnice te mogą wynikać z przyczyn technicznych, m.in. kalibracji monitora czy odmiennego wyświetlania plików w profilu kolorystycznym rgb a drukiem cyfrowym w profilu cmyk.
 6. Poszczególne zaproszenia i dodatki mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykonanie. Różnice te nie podlegają reklamacji.
 7. Zaproszenia wysyłane są w formie otwartej, do własnoręcznego skompletowania.

 

11. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.